Testosteron og slapphet

Er du klar over hva lave nivåer av testosteron kan gjøre med kroppen din? Svaret på dette spørsmålet vil i de aller fleste tilfeller være «nei». De fleste er ikke klar over hva lave testosteronnivåer gjør med kroppen til den enkelte. Selv om det i de aller fleste tilfeller heller ikke er nødvendig å vite, vil det potensielt sett være gunstig å inneha noe kunnskap om temaet. Det er mange plager en kan oppleve ved for lage nivåer av testosteron. Noen av de er liten sexlyst, liten hårvekst og mindre evne til å produsere muskler. Men det er en plage som er mer vanlig enn de som allerede er nevnt. En av de vanligste årsakene til at en person får utskrevet resept på produkter som øker testosteronnivåene, er at personen, som i del aller fleste tilfeller er en mann, føler seg slapp. Vi skal i denne artikkelen se litt nærmere på denne sammenhengen, og videre også se litt på hvordan man potensielt sett kan kvitte seg med problemet. Spesielt gunstig er det derfor for de som sliter med nettopp dette å lese videre.

Hvem sliter med det?

Menn i alle aldersgrupper kan potensielt sett slite med tretthet og slapphet knyttet opp mot for lave nivåer av testosteron. Det er likevel en aldersgruppe som merker seg ut. Aldersgruppen det dreier seg om er menn i en aller mellom 40 og 50 år, enklere sagt menn som befinner seg i overgangsalderen. Det er dermed ikke sagt at menn (eller kvinner) som ikke befinner seg innenfor denne aldersgruppen ikke kan slite med tretthet og slapphet knyttet opp mot lave testosteronnivåer. Sannheten er at alle kan slite med det. Allerede fra man er rundt 25 år begynne produksjonen av testosteron å synke. Da ser du nok at aldersspennet på dette problemet potensielt sett kan være mye større. Tallet kan også være noe påvirket av at mange ikke tenker på at problemet deres kan ha noe å gjøre med testosteronproduksjonen. Normalt nok er det også å ikke tenke over dette, da det vanligvis ikke er noe man knytter opp mot slapphet. Det neste spørsmålet du spør deg selv, er nok hva man kan gjøre med problemet om man kommer ut for å ha det. Det skal vi se nærmere på i neste avsnitt (les mer her).

Hva kan man gjøre med det?

Det er ikke alltid så lett å vite hva man skal gjøre med et problem, spesielt visst det gjelder noe kroppslig. Under slike tilfeller finnes det heldigvis profesjonelle personer innenfor feltet man kan spørre. Det lureste man kan gjøre i første omgang, er å kontakte lege. De vil kunne si deg hva du bør gjøre, om det i det hele tatt har noe å gjøre med testosteronnivået ditt. Om det viser seg at du har et lavt testosteronnivå, vil du kunne få skrevet ut et medikament som kan heve nivået ditt. Alternativt finnes det også reseptfrie produkter på helsekostbutikker som kan hjelpe deg, men nok ikke i like stor grad som de med resept. Spiser du riktig og trener godt, kan du også heve nivået betraktelig. 

Regelverk

Statens dyrehelsetilsyn forvalter et regelverk med utgangspunkt i lovene som du finner på denne siden. Regelverket er grunnlaget for tilsyn med fiskehelse, dyrehelse og andre forhold som får konsekvenser for helsen hos fisk, akvatiske dyr, landdyr og mennesker. I tillegg finnes det et eget regelverk for dyrevern som skal sikre at dyra, også fisk og andre dyr som lever i vann, ikke lider unødvendig som en følge av våre behov og handlinger. Med utgangspunkt i lovene er det utformet forskrifter som er med å sikre at vi bevarer god dyrehelse, dyrevelferd og folkehelse i Norge. Forskriftene regulerer blant annet inn- og utførsel av levende dyr og produkter fra levende dyr, slik at vi forhindrer at uønsket smitte blir importert til Norge, eller at levende dyr eller produkter som eksporteres fra Norge bringer med seg smitte til andre deler av verden. Forskrifter Les mer... Husdyrloven Denne lov gjelder dyresjukdommer. Loven gjelder også smittestoffer som kan overføres fra dyr til mennesker og forårsake sjukdom hos mennesker. Videre gjelder loven fremmedstoffer som kan overføres fra dyr til mennesker gjennom næringsmidler. Les mer...

Fiskesykdomsloven Formålet med denne loven er å forebygge, begrense og utrydde smittsom sykdom hos fisk og andre akvatiske dyr. Les mer...

Dyrevernloven Les mer...

Dyrehelsepersonelloven Lovens formål er å bidra til at dyrehelsepersonell utøver forsvarlig virksomhet og dermed bidrar til god dyrehelse, forsvarlig dyrevern, trygg mat og ivaretakelse av miljøhensyn. Les mer... Kamphundloven Formålet med denne lov er å beskytte mennesker og dyr mot angrep og skader fra farlige hunder.

Serviceerklæring for Statens dyrehelsetilsyn

 

Statens dyrehelsetilsyn (Dyrehelsetilsynet) er underlagt Landbruksdepartementet og har ansvar for å føre tilsyn med offentlige bestemmelser som gjelder dyrehelse og dyrevern for husdyr, oppdrettsfisk og skjell, villfisk, vilt, sports- og selskapsdyr og eksotiske dyr. I denne serviceerklæringen brukes fellesbetegnelsen dyr.

Dyrehelsetilsynet fører også tilsyn med offentlige bestemmelser som regulerer arbeid utført av veterinærer og annet dyrehelsepersonell.

Dyrehelsetilsynet har en viktig rolle i arbeidet med å sikre trygge matvarer:

fra jord og fjord til bord.

Dyrehelsetilsynet administrerer en døgnkontinuerlig veterinær vaktordning.

 

 

Dyrehelsetilsynets oppgaver er viktige for å

  • forebygge og bekjempe smittsomme dyresjukdommer samt sjukdommer som kan overføres mellom dyr og mennesker.
  • ivareta dyrevernet
  • ivareta nasjonale forpliktelser og interesser ved internasjonal handel med dyr og dyreprodukter
  • dokumentere dyrehelsen
  • gi veiledning i riktig bruk av legemidler til dyr
  • sikre trygge matvarer

 

Dyrehelsetilsynet utfører disse oppgavene over hele landet

  • Lokalt

Et landsdekkende nettverk av 190 distriktsveterinærer er Dyrehelsetilsynets lokale myndighet. Distriktsveterinærene er tilgjengelige for publikum med informasjon, veiledning og tilsyn.

225 dyrevernnemnder har et særlig ansvar for å ivareta dyrevernet. Dyrehelsetilsynet har et faglig og administrativt ansvar for nemndenes arbeid.

  • Regionalt

Ni fylkesveterinærer leder Dyrehelsetilsynets virksomhet i regionene.

  • Sentralt

Sentralforvaltningen leder hele organisasjonen og er Landbruksdepartementets viktigste rådgiver i forvaltningsfaglige spørsmål om dyrehelse og dyrevern. 

Dyrehelsetilsynet ønsker å være en effektiv, tilgjengelig og brukervennlig organisasjon. Vi har derfor følgende målsettinger for vårt arbeid:

Telefon

Ringer du, skal du få raskt svar, eller vi henviser til rett instans. Er den du skal snakke med opptatt, avtaler vi når og hvordan du skal få kontakt.

@Brev, telefaks og e-post

Skriftlige henvendelser skal behandles likt enten de kommer som tradisjonell post, som elektronisk post eller per telefaks. Det er sakens innhold og viktighet som avgjør hvor raskt vi svarer, ikke hvordan vi mottok henvendelsen.

All post som mottas, enten som brev, telefaks eller e-post blir ekspedert videre til riktig saksbehandler senest påfølgende virkedag.

Når du skriver til oss, skal du få svar i løpet av fire uker etter at vi har mottatt henvendelsen. Hvis vi ikke kan ta stilling til din henvendelse innen fire uker, vil du få et foreløpig svar med opplysninger om når et endelig svar kan ventes samt saksbehandlerens navn og telefonnummer.

Klagesaker

Klagesaker skal behandles innen to måneder forutsatt at alle opplysninger i saken er kommet inn. Dersom vi trenger lengre tid på å behandle klagen, vil du få beskjed.

Tilsyn

Ved tilsyn skal vi legge vekt på informasjon og god dialog både i forkant og etterkant av besøkene. Etter tilsynsbesøkene utarbeider vi en skriftlig rapport med eventuell oppfølging.

Høringsuttalelser

Høringsuttalelser skal avgis innen fastsatt frist.

Språk

Vi legger vekt på å bruke et enkelt språk i våre brev og uttalelser.

Informasjon og kommunikasjon

Vi legger vekt på størst mulig åpenhet om vårt arbeid. Informasjon og kommunikasjon er derfor et viktig virkemiddel for å nå våre målsettinger.

Tilbakemelding

Vi vil gjerne ha tilbakemelding på den servicen du har fått fra oss ? enten du er fornøyd eller misfornøyd. Tilbakemeldingene vi får skal følges opp internt som et ledd i arbeidet med å forbedre våre tjenester.

 

Her kan du kontakte Statens dyrehelsetilsyn:

Informasjon om kontaktmuligheter til alle nivåer i Statens dyrehelsetilsyn finner du på: www.dyrehelsetilsynet.no

Henvendelser skal primært skje til distriktsveterinæren der du bor. Adresse og telefonnummer til distriktsveterinæren finner du under Statens dyrehelsetilsyn i den lokale telefonkatalogens rosa sider.

Dersom du har behov for å kontakte fylkesveterinæren finner du fylkesveterinærkontoret i denne oversikten:

Dyrehelsetilsynet

Vi i Statens dyrehelsetilsyn jobber for at dyr skal ha et godt og verdig liv. Vår oppmerksomhet er rettet både mot dyr på land og i vann, både kjæledyr og landbruksdyr.

 

Vi overvåker og dokumenterer dyrs helsetilstand i Norge, og jobber for at dyresykdommer ikke skal spres. Dette gjøres igjennom å sørge for at offentlige bestemmelser om dyrehelse og dyrevern blir fulgt, og ved landsdekkende veterinær tjeneste. Ved internasjonal handel med dyr og dyreprodukter, skal Statens dyrehelsetilsyn ivareta nasjonale forpliktelser og interesser.

Distriktsveterinærene er tilgjengelig for publikum med informasjon, veiledning om riktig bruk av legemidler og tilsyn. Staten organiserer også en vaktordning hvor privatpraktiserende veterinærer yter øyeblikkelig hjelp til akutt syke dyr.

God dyrehelse og dyrevelferd bidrar til å:
· sikre trygge animalske råvarer til fremstilling av mat
· bedre folkehelsen
· styrke næringsgrunnlaget for husdyrbruk, fiskeoppdrett og reindrift
· redusere medisinforbruket og miljøbelastningen
· redusere risikoen for import av dyr og produkter med sykdomsfremkallende mikroorganismer og virus
· gi et dyrehold med en høy etisk standard

Statens dyrehelsetilsyn er en statlig beredskapsetat som ligger under Landbruksdepartementet. Vi har 315 ansatte og består av en sentral enhet i Oslo, 9 Fylkesveterinærer og 185 veterinærdistrikter fordelt på distrikter rundt om i landet.

Dersom du ønsker å komme i kontakt med en distriktsveterinær eller fylkesveterinærkontoret i ditt fylke finner du en oversikt over telefonnummer og e-postadresser i denne lista: 

Les mer i arkivet » Juli 2017 » Juni 2017
lenealexandra

lenealexandra

16, Agdenes

Denne bloggen er ikke relatert til noen person. Innlegg fungerer kun som et arkiv for helseartikler

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits