Serviceerklæring for Statens dyrehelsetilsyn

 

Statens dyrehelsetilsyn (Dyrehelsetilsynet) er underlagt Landbruksdepartementet og har ansvar for å føre tilsyn med offentlige bestemmelser som gjelder dyrehelse og dyrevern for husdyr, oppdrettsfisk og skjell, villfisk, vilt, sports- og selskapsdyr og eksotiske dyr. I denne serviceerklæringen brukes fellesbetegnelsen dyr.

Dyrehelsetilsynet fører også tilsyn med offentlige bestemmelser som regulerer arbeid utført av veterinærer og annet dyrehelsepersonell.

Dyrehelsetilsynet har en viktig rolle i arbeidet med å sikre trygge matvarer:

fra jord og fjord til bord.

Dyrehelsetilsynet administrerer en døgnkontinuerlig veterinær vaktordning.

 

 

Dyrehelsetilsynets oppgaver er viktige for å

  • forebygge og bekjempe smittsomme dyresjukdommer samt sjukdommer som kan overføres mellom dyr og mennesker.
  • ivareta dyrevernet
  • ivareta nasjonale forpliktelser og interesser ved internasjonal handel med dyr og dyreprodukter
  • dokumentere dyrehelsen
  • gi veiledning i riktig bruk av legemidler til dyr
  • sikre trygge matvarer

 

Dyrehelsetilsynet utfører disse oppgavene over hele landet

  • Lokalt

Et landsdekkende nettverk av 190 distriktsveterinærer er Dyrehelsetilsynets lokale myndighet. Distriktsveterinærene er tilgjengelige for publikum med informasjon, veiledning og tilsyn.

225 dyrevernnemnder har et særlig ansvar for å ivareta dyrevernet. Dyrehelsetilsynet har et faglig og administrativt ansvar for nemndenes arbeid.

  • Regionalt

Ni fylkesveterinærer leder Dyrehelsetilsynets virksomhet i regionene.

  • Sentralt

Sentralforvaltningen leder hele organisasjonen og er Landbruksdepartementets viktigste rådgiver i forvaltningsfaglige spørsmål om dyrehelse og dyrevern. 

Dyrehelsetilsynet ønsker å være en effektiv, tilgjengelig og brukervennlig organisasjon. Vi har derfor følgende målsettinger for vårt arbeid:

Telefon

Ringer du, skal du få raskt svar, eller vi henviser til rett instans. Er den du skal snakke med opptatt, avtaler vi når og hvordan du skal få kontakt.

@Brev, telefaks og e-post

Skriftlige henvendelser skal behandles likt enten de kommer som tradisjonell post, som elektronisk post eller per telefaks. Det er sakens innhold og viktighet som avgjør hvor raskt vi svarer, ikke hvordan vi mottok henvendelsen.

All post som mottas, enten som brev, telefaks eller e-post blir ekspedert videre til riktig saksbehandler senest påfølgende virkedag.

Når du skriver til oss, skal du få svar i løpet av fire uker etter at vi har mottatt henvendelsen. Hvis vi ikke kan ta stilling til din henvendelse innen fire uker, vil du få et foreløpig svar med opplysninger om når et endelig svar kan ventes samt saksbehandlerens navn og telefonnummer.

Klagesaker

Klagesaker skal behandles innen to måneder forutsatt at alle opplysninger i saken er kommet inn. Dersom vi trenger lengre tid på å behandle klagen, vil du få beskjed.

Tilsyn

Ved tilsyn skal vi legge vekt på informasjon og god dialog både i forkant og etterkant av besøkene. Etter tilsynsbesøkene utarbeider vi en skriftlig rapport med eventuell oppfølging.

Høringsuttalelser

Høringsuttalelser skal avgis innen fastsatt frist.

Språk

Vi legger vekt på å bruke et enkelt språk i våre brev og uttalelser.

Informasjon og kommunikasjon

Vi legger vekt på størst mulig åpenhet om vårt arbeid. Informasjon og kommunikasjon er derfor et viktig virkemiddel for å nå våre målsettinger.

Tilbakemelding

Vi vil gjerne ha tilbakemelding på den servicen du har fått fra oss ? enten du er fornøyd eller misfornøyd. Tilbakemeldingene vi får skal følges opp internt som et ledd i arbeidet med å forbedre våre tjenester.

 

Her kan du kontakte Statens dyrehelsetilsyn:

Informasjon om kontaktmuligheter til alle nivåer i Statens dyrehelsetilsyn finner du på: www.dyrehelsetilsynet.no

Henvendelser skal primært skje til distriktsveterinæren der du bor. Adresse og telefonnummer til distriktsveterinæren finner du under Statens dyrehelsetilsyn i den lokale telefonkatalogens rosa sider.

Dersom du har behov for å kontakte fylkesveterinæren finner du fylkesveterinærkontoret i denne oversikten:

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

lenealexandra

lenealexandra

16, Agdenes

Denne bloggen er ikke relatert til noen person. Innlegg fungerer kun som et arkiv for helseartikler

Kategorier

Arkiv

hits